Start

2019-01-10 07:30 UTC

TDMU #6 Chicken Hand

End

2019-01-17 07:30 UTC
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -166 days 0:30:09

Time elapsed

168:00:00

Time remaining

0:00:00

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I
1 Anh Mai Le Xuan 8 23722 1
2914
1
2966
1
3146
1
2994
1
2951
1
2924
1
2914
1
2913
2 Phạm Minh Nghĩa 6 24521 1
1585
1
549
1
7626
1
2913
1
2946
2
8882
3
Không Phải Trung Đâu ?
5 36398 4
8784
1
1286
1
8555
4
8769
3
8844
4 Đoàn Công Chính 3 14079 2
4647
1
4623
1
4789
5
hniM cọgN nễyugN
3 20346 8
2893
1
8600
1
8713
1
--
6
Gà Chọi
2 7980 2
4788
1
3172
7
Invoker
2 9082 1
523
4
8499
8
PagChomp
1 2096 2
2076
9 Алёна Бережная 1 7777 2
7757
10 Hamza Hasbi 1 7921 1
--
1
7921
11 Nguyễn Thanh Tùng 0 0
A B C D E F G H I
Solved / Tries 5/10
(50%)
9/19
(47%)
1/1
(100%)
3/3
(100%)
0/0
(0%)
2/2
(100%)
5/8
(62%)
4/7
(57%)
3/7
(43%)
Average tries 2.00 1.90 1.00 1.00 -- 1.00 1.60 1.75 1.75
Average tries to solve 2.00 2.00 1.00 1.00 -- 1.00 1.60 1.75 2.00