Tutorial to Learn Kattis

Team Alec

Participating in Tutorial to Learn Kattis

Name