Top 38 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 264.1
2 Trần Quang Lộc 105.4
3 Artem Plotkin 89.2
4 Geometry Algebra 84.0
5 Слава Гуляев 79.6
6 Nikita Zinoviev 71.2
7 Ilya Vikhlyaev 52.5
8 Olesia Elfimova 32.6
9 Anton Khorin 31.1
10 Alexey Preobrazhensky 26.5
11 Kirill Filianin 25.0
12 Alex Zabashta 24.1
13 Maria Tuliakova 21.5
14 Nick Dubchuk 18.8
15 Иван Афоничкин 13.8
16 Andrey Bocharnikov 13.4
17 Svent Julien Slein 13.1
18 Viktor 8.8
19 Roman Andreev 6.6
20 Oleg Evseev 6.0
21 Yury Shporhun 4.7
22 Ivan Kazmenko 4.1
23 Ilya Rogov 3.6
24 Dmitriy Samofalov 3.5
25 Nikolay Mulyar 2.2
25 Tayana Skorokhodova 2.2
27 Aleksandr Shcherbakov 1.0
27 Alexey Korsakov 1.0
27 Andrew Lunin 1.0
27 Dmitry Gozman 1.0
27 Dmitry Malugin 1.0
27 Dmitry Sokolov 1.0
27 Julian Zaozersky 1.0
27 Nikolay Nikiforov 1.0
27 Olga Petrova 1.0
27 Pavel Davydov 1.0
27 Roman Elizarov 1.0
27 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 11:33:09 UTC