Top 37 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 259.7
2 Trần Quang Lộc 102.8
3 Artem Plotkin 89.3
4 Geometry Algebra 84.8
5 Слава Гуляев 79.7
6 Ilya Vikhlyaev 53.1
7 Anton Khorin 32.7
8 Olesia Elfimova 32.4
9 Alexey Preobrazhensky 26.6
10 Alex Zabashta 26.2
11 Kirill Filianin 24.6
12 Maria Tuliakova 21.8
13 Nick Dubchuk 18.8
14 Иван Афоничкин 13.6
15 Andrey Bocharnikov 13.3
16 Svent Julien Slein 13.2
17 Viktor 8.6
18 Roman Andreev 7.1
19 Oleg Evseev 5.9
20 Yury Shporhun 4.8
21 Ivan Kazmenko 4.1
22 Ilya Rogov 3.7
23 Dmitriy Samofalov 3.5
24 Nikolay Mulyar 2.2
24 Tayana Skorokhodova 2.2
26 Aleksandr Shcherbakov 1.0
26 Alexey Korsakov 1.0
26 Andrew Lunin 1.0
26 Dmitry Gozman 1.0
26 Dmitry Malugin 1.0
26 Dmitry Sokolov 1.0
26 Julian Zaozersky 1.0
26 Nikolay Nikiforov 1.0
26 Olga Petrova 1.0
26 Pavel Davydov 1.0
26 Roman Elizarov 1.0
26 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 19:52:56 UTC