Top 35 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 260.1
2 Artem Plotkin 88.7
3 Geometry Algebra 84.6
4 Trần Quang Lộc 83.0
5 Слава Гуляев 81.5
6 Ilya Vikhlyaev 52.1
7 Olesia Elfimova 32.6
8 Anton Khorin 31.5
9 Alexey Preobrazhensky 25.3
10 Kirill Filianin 25.0
11 Alex Zabashta 22.2
12 Maria Tuliakova 19.9
13 Nick Dubchuk 17.9
14 Иван Афоничкин 13.6
15 Svent Julien Slein 13.3
16 Andrey Bocharnikov 13.2
17 Viktor 8.7
18 Roman Andreev 6.5
19 Oleg Evseev 5.5
20 Yury Shporhun 4.6
21 Ilya Rogov 3.6
21 Ivan Kazmenko 3.6
23 Nikolay Mulyar 2.2
24 Aleksandr Shcherbakov 1.0
24 Alexey Korsakov 1.0
24 Andrew Lunin 1.0
24 Dmitry Gozman 1.0
24 Dmitry Malugin 1.0
24 Dmitry Sokolov 1.0
24 Julian Zaozersky 1.0
24 Nikolay Nikiforov 1.0
24 Olga Petrova 1.0
24 Pavel Davydov 1.0
24 Roman Elizarov 1.0
24 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 07:30:29 UTC