Top 42 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 283.7
2 Trần Quang Lộc 105.4
3 Nikita Zinoviev 92.0
4 Artem Plotkin 88.4
5 Geometry Algebra 83.9
6 Слава Гуляев 78.2
7 Ilya Vikhlyaev 52.6
8 Alexandr Chvanov 46.0
9 Nikolay Budin 41.3
10 Olesia Elfimova 32.4
11 Anton Khorin 31.8
12 Alexey Preobrazhensky 26.3
13 Kirill Filianin 24.4
14 Alex Zabashta 23.4
15 Maria Tuliakova 21.2
16 Nick Dubchuk 18.8
17 Andrey Bocharnikov 13.7
18 Иван Афоничкин 13.4
19 Svent Julien Slein 13.1
20 Viktor 8.5
21 Roman Andreev 6.6
22 Oleg Evseev 6.0
23 Yury Shporhun 4.8
24 Ivan Kazmenko 4.1
25 Ilya Rogov 3.7
26 Dmitriy Samofalov 3.5
27 Nikolay Mulyar 2.2
27 Tayana Skorokhodova 2.2
29 Aleksandr Shcherbakov 1.0
29 Alexey Korsakov 1.0
29 Andrew Lunin 1.0
29 Dmitry Gozman 1.0
29 Dmitry Malugin 1.0
29 Dmitry Sokolov 1.0
29 Julian Zaozersky 1.0
29 Nikita Golikov 1.0
29 Nikolay Nikiforov 1.0
29 Olga Petrova 1.0
29 Pavel Davydov 1.0
29 Roman Elizarov 1.0
29 Vladimir Smykalov 1.0
29 Арсений Кириллов 1.0

Last updated at 09:49:54 UTC