Top 37 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 255.9
2 Trần Quang Lộc 95.8
3 Artem Plotkin 87.7
4 Geometry Algebra 82.5
5 Слава Гуляев 80.7
6 Ilya Vikhlyaev 52.1
7 Olesia Elfimova 32.7
8 Anton Khorin 31.4
9 Alex Zabashta 27.0
10 Alexey Preobrazhensky 25.9
11 Kirill Filianin 24.9
12 Maria Tuliakova 20.4
13 Nick Dubchuk 17.2
14 Svent Julien Slein 13.2
14 Иван Афоничкин 13.2
16 Andrey Bocharnikov 13.1
17 Viktor 8.4
18 Roman Andreev 7.1
19 Oleg Evseev 5.5
20 Yury Shporhun 4.8
21 Ilya Rogov 3.7
21 Ivan Kazmenko 3.7
23 Dmitriy Samofalov 3.5
24 Nikolay Mulyar 2.2
24 Tayana Skorokhodova 2.2
26 Aleksandr Shcherbakov 1.0
26 Alexey Korsakov 1.0
26 Andrew Lunin 1.0
26 Dmitry Gozman 1.0
26 Dmitry Malugin 1.0
26 Dmitry Sokolov 1.0
26 Julian Zaozersky 1.0
26 Nikolay Nikiforov 1.0
26 Olga Petrova 1.0
26 Pavel Davydov 1.0
26 Roman Elizarov 1.0
26 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 21:55:32 UTC