Top 37 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 259.6
2 Trần Quang Lộc 91.5
3 Artem Plotkin 86.3
4 Geometry Algebra 83.9
5 Слава Гуляев 80.0
6 Ilya Vikhlyaev 51.9
7 Olesia Elfimova 32.6
8 Anton Khorin 31.2
9 Alexey Preobrazhensky 25.3
10 Kirill Filianin 24.9
11 Alex Zabashta 22.5
12 Maria Tuliakova 19.5
13 Nick Dubchuk 17.6
14 Andrey Bocharnikov 13.4
15 Svent Julien Slein 13.3
15 Иван Афоничкин 13.3
17 Viktor 8.6
18 Roman Andreev 6.6
19 Oleg Evseev 5.6
20 Yury Shporhun 4.6
21 Ivan Kazmenko 3.8
22 Ilya Rogov 3.6
23 Дмитрий Самофалов 3.3
24 Nikolay Mulyar 2.1
24 Tayana Skorokhodova 2.1
26 Aleksandr Shcherbakov 1.0
26 Alexey Korsakov 1.0
26 Andrew Lunin 1.0
26 Dmitry Gozman 1.0
26 Dmitry Malugin 1.0
26 Dmitry Sokolov 1.0
26 Julian Zaozersky 1.0
26 Nikolay Nikiforov 1.0
26 Olga Petrova 1.0
26 Pavel Davydov 1.0
26 Roman Elizarov 1.0
26 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 12:56:00 UTC