Start

2019-08-07 19:45 AKDT

CW Programming 2019

End

2019-08-07 22:45 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -330 days 13:27:24

Time elapsed

3:00:00

Time remaining

0:00:00

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I
1 Bharat Goyal 8 600 1
6
2
32
1
179
8
99
1
16
1
22
1
48
1
38
2 Rishabh Dhiman 8 766 1
107
1
51
1
160
1
43
1
179
3
59
1
95
1
32
3 Abhigya Anand 7 821 3
40
1
107
1
164
1
97
1
146
2
--
1
137
1
90
4 Avii Ahuja 4 611 1
120
1
62
11
154
1
75
5 Adarsh Menon 3 119 1
--
1
27
1
36
13
--
3
--
1
56
6 VARUN KHANTWAL 3 160 2
12
3
40
13
--
7
--
2
28
7 Kushagra Gupta 3 202 2
25
1
31
2
--
1
126
8 Ansh Goyal 3 341 1
91
1
83
4
--
3
127
9 Rajat Varma 3 581 3
103
1
124
8
174
10
Ayush Anand
2 53 1
19
1
34
3
--
11
--
1
--
11 Varad Mahashabde 2 59 1
35
1
24
12 Sharvil Garg 2 166 1
28
2
118
3
--
13 Ananth Narayan 2 240 1
74
1
166
3
--
14 Priyanshu Bhandari 2 317 1
152
2
--
1
165
15 Utkarsh Srivastava 1 29 1
29
5
--
16 Aryan Kalra 1 36 1
36
11
--
17 Mohammad Shahid Akhtar 1 113 2
93
2
--
2
--
18 Krish Goel 1 165 6
65
19 Keshav Nath 1 185 3
145
6
--
20 Divisha Makkar 1 196 6
96
11
--
21 Abir Sethi 1 216 6
116
22 Arihant Mahajan 0 0
22 Ishant Yadav 0 0 8
--
3
--
4
--
4
--
22
Jayant
0 0 4
--
22 Joash Mathew 0 0 2
--
22 Mayank Dhankar 0 0 3
--
1
--
2
--
1
--
2
--
22 Piyush Yadav 0 0 1
--
22 Sarthak Maurya 0 0 10
--
22 Uday Goel 0 0 1
--
1
--
22 VINAYAK VERMA 0 0
A B C D E F G H I
Solved / Tries 3/9
(33%)
19/49
(39%)
3/6
(50%)
1/8
(12%)
15/47
(32%)
2/7
(29%)
3/78
(4%)
3/16
(19%)
10/48
(21%)
Average tries 1.80 2.33 1.50 8.00 2.24 1.75 6.50 2.29 2.53
Average tries to solve 1.67 1.95 1.00 8.00 1.53 1.00 5.00 1.00 2.00