Princeton University

Princeton University

Rank 226
Score 252.8
Users 116

Top 50 users from Princeton University

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Seyoon Ragavan 410.1
2 Eric Schneider 396.5
3 Liam Machado 341.6
4 Frankie Lam 247.5
4 Kalina Petrova 247.5
6 Jon Schneider 92.6
7 Lucas Salvador 66.5
8 Jason Shi 50.0
9 Xingyuan Sun 46.5
10 Enric Boix 44.6
11 Yuping Luo 43.7
12 Mel Shu 38.9
13 Yuping Luo 34.8
14 Bill Huang 34.6
15 Benjamin Edelman 33.0
16 Andrew Chen 31.1
17 Yuping Luo 27.0
18 Cyril Zhang 24.0
19 Samuel Russell 23.7
19 Victor Xu 23.7
21 Seyed Sobhan Mir Yoosefi 22.6
22 Devon Ulrich 22.1
23 Siddhartha Jayanti 20.7
24 Qipeng Liu 19.3
25 Maryam Bahrani 19.0
26 Qinshi Wang 17.6
27 Nathan Mytelka 17.0
28 Sacheth Sathyanarayanan 16.8
29 Zhuo Qun Song 14.7
30 Changshuo Liu 13.5
31 Jad Bechara 11.5
32 Karen Ouyang 11.2
33 Barak Nehoran 10.2
34 Emre Cakir 9.9
35 Nalin Ranjan 9.7
36 Arjun Subramaniam 9.2
37 Samuel Li 9.0
37 Xingyuan Sun 9.0
39 Perry Cate 8.7
40 Jessica Shi 8.6
40 Miles Lee 8.6
42 Bo Moon 7.7
43 Roy Zhao 7.6
44 Jie Liang Lee 7.1
45 Michael Yitayew 7.0
46 Haicheng Zhao 6.9
47 Juneseo Lee 6.4
48 Narek Galstyan 6.1
49 Dingli Yu 6.0
50 Christopher Hay 5.9

Last updated at 16:20:36 CEST