Top 50 users from Princeton University

# User Country and subdivision Score ?
1 Eric Schneider New Jersey 392.0
2 Liam Machado New Jersey 344.3
3 Seyoon Ragavan New South Wales 288.5
4 Kalina Petrova 253.6
5 Jon Schneider Ontario 92.8
6 Jason Shi New Jersey 51.8
7 Yuping Luo Hunan 48.6
8 Enric Boix New Jersey 48.0
9 Xingyuan Sun New Jersey 43.3
10 Frankie Lam 43.2
11 Mel Shu Victoria 40.3
12 Lucas Salvador 39.5
13 Bill Huang 36.3
14 Benjamin Edelman New Jersey 35.3
15 Yuping Luo Hunan 29.6
16 Victor Xu California 25.5
17 Yuping Luo New York 25.4
18 Cyril Zhang Ontario 25.0
19 Samuel Russell Florida 24.9
20 Seyed Sobhan Mir Yoosefi 24.8
21 Siddhartha Jayanti New Hampshire 23.3
22 Qipeng Liu Jiangsu 20.4
23 Qinshi Wang Heilongjiang 17.8
24 Maryam Bahrani 17.5
25 Nathan Mytelka Indiana 16.5
26 Sacheth Sathyanarayanan New Jersey 15.6
27 Changshuo Liu 15.0
28 Zhuo Qun Song New Jersey 12.1
29 Jad Bechara 11.8
30 Karen Ouyang California 11.4
31 Arjun Subramaniam Maryland 10.5
32 Jessica Shi Maryland 9.9
33 Barak Nehoran California 9.7
34 Samuel Li Pennsylvania 9.6
35 Emre Cakir South Carolina 9.0
36 Perry Cate South Carolina 8.9
37 Miles Lee 8.6
38 Devon Ulrich 8.4
39 Xingyuan Sun Zhejiang 7.8
40 Roy Zhao Minnesota 7.7
41 Bo Moon Florida 7.6
41 Juneseo Lee New Jersey 7.6
43 Jie Liang Lee 7.3
44 Haicheng Zhao 7.1
44 Michael Yitayew 7.1
46 Christopher Hay Arizona 5.8
46 Dingli Yu Zhejiang 5.8
46 Jerry Liu Beijing 5.8
49 Jiahuang Lin 5.5
50 June Lee New Jersey 5.2

Last updated at 05:26:03 UTC